شم ر

[۱] [۲] شمشیر در دیگر زبان های هندو-اروپایی به صورت انگلیسی sword، در روسی сабля (ترانویسی: sabla). a foundation C1 Noun ةك ر شلا ءاشنإ / The foundation of the company marks an exciting time in information technology

2023-01-31
    تصميم اغنية ي كبر عيدي
  1. ل شمـ ☪︎
  2. ل٠ٍضتٌا ٗمسف رٚرغٌا نم ٚ ٌٜٚٙا بس نم
  3. Shopping
  4. Whoops! There was a problem previewing 1