تناله أيديكم و

James Adas concordance work; his research can be found at www. رمضان بهار قرآن است و این کتاب آسمانی برنامه سعادت بشری را در خود دارد، قرآن و سفره ای است گسترده که می توان جان تشنه را از سرچشمه عظیم معنویت آن سیراب کرد و ماه مبارک رمضان فرصتی است تا با تعمق و تدبر در معارف عمیق قرآن

2023-01-27
    نموذج شهادة بدل فاقد سادس
  1. ولكن من المهم أن يتحدث الله تعالى
  2. 5-سورة المائدة 1-2
  3. Sure 5: Al-Maida
  4. An Arabic word may have a range of meanings depending on context